1 USD Coffee

Địa chỉ: 237 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Facebook: https://www.facebook.com/1USDcoffee.237vothisau/