Cafe Đỉnh 

Địa chỉ: 375 Đường Quang Trung, An Khê, Gia Lai