Hui Lau Shan Vietnam

Địa chỉ: 680 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 091 688 06 68

Facebook: https://www.facebook.com/huilaushanvietnam/