Khè – Food Garden

Địa chỉ: 01 Nam Quốc Cang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ hoạt động: 24/7

Facebook: https://www.facebook.com/khefoodgarden/

sea