Lồng Quán

Địa chỉ: 49 Phó Đức Chính Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Hotline: 090 320 19 93

Giờ hoạt động: 10:00 AM – 3:00 AM

Facebook: https://www.facebook.com/L%E1%BB%93ng-Qu%C3%A1n-702638590109605/