Thông tin các chi nhánh : http://yeebo.com.vn/?frame=location

 

Nhà hàng seafood & hot pot